ინდივიდუალური მორგების CMP მყარი კორსეტი სპაინკორისგან

CMP კორსეტი წარმოადგენს სპაინ კორპორაციის (SpinCor) 75 წლიანი გამოცდილებისა და ცოდნის პროდუქტს. იგი განეკუთვნება მყარი ჰიპერკორექციული კორსეტების ჯგუფს. ჰიპერკორექციის კონცეფცია პირველად ექიმმა შენომ გამოიყენა 1979 წელს, რაც, თავის მხრივ,  შთაგონებული იყო კ. შროტის სქოლიოზის სარეაბილიტაციო ვარჯიშების სისტემით.

კორსეტის დიზანი ეფუძნება ერთი მხრივ მაღალი სიჩქარის 3D ციფრულ ტექნოლოგიას, ხოლო მეორე მხრივ – სპაინკორის გამოცდილი ექიმების ექსპერტიზას, რომელიც ინდივიდუალურად იხილავს ყველა პაციენტის ქეისს.

ექსპერთა ჯგუფი იყენებს თანამედროვე კომპუტერული დიზანის (CAD) პროგრამას, რომელიც ერთობლივად ამუშავებს ტორსის ციფრულ მოდელს  რადიოლოგიურ და კლინიკურ მონაცემებს.

გამრუდების კლასიფიკაციის მარტივი სისტემებისგან განსხვავებით, რაც ჩვეულებრივ გამოიყენება ხერხემლის ორთეზის დიზაინის განსაზღვრისას, CMP კორსეტის კლასიფიკაცია არის სპეციფიური და ითვალისწინებს ბევრად მეტს, ვიდრე უბრალოდ გამრუდების რაოდენობა, დონე და მიმართულებაა. იგი განასხვავებს ასევე, პირველად და მეორად სტრუქტურულსა და არასტრუქტურულ, კომპენსატორულ მრუდებს. ეს ყოველივე, კორსეტის მაქსიმალურად ეფექტური დიზაინის განსაზღვრის საშუალებას იძლევა.

კორსეტის ყალიბი მზადდება ულტრათანამედროვე 7-ღერძიანი რობოტული ქარვერის მიერ, რომლის მიხედვით ხდება კორსეტის ვაკუუმ-ფორმირება. საბოლოო სახეს ისევ სპეციალისტი აძლევს. კორსეტის მოდების ძალა რეგულირდება გამრუდების მოქნილობისა და ზეწოლის მიმართ პაციენტის მიმღეობის შესაბამისად. მაკორეგირებელი ბალიშები მისი რეგულირების შესაძლებლობას იძლევა მკურნალობის პროცესში.

გამოიყენებული მასალა – უმაღ₾ესი ხარისხის სამედიცინო პოლიეთილენი. ორთეზი მთლიანად ამოფენილია იოლად მოვლადი კომფორტული ღრუბლოვანი მასალით, დაფარვისთვის მოწოდებულია ფერების დიდი არჩევანი. ნაწარმი 4 ეტაპიან ხარის კონტროლს გადის.

CMP კორსეტით მკურნალობა ჩვეულებრივ მიზანშეწონილია 20°-დან 45°-მდე გამრუდების მქონე მოზარდებში. ზედა ზღვარი შეიძლება ვარირებდეს მრუდის მოქნილობისა და ბავშვის ასაკის მიხედვით და ზოგ შემთხვევაში შესაძლოა 45°-ზე მეტი გამრუდების კუთხის შემთხვევაშიც განიხილებოდეს.

მყარი ან დინამიური კორსეტის შერჩევისას ძირითადი სახელმძღვანელო პრინციპი შეიძ₾ება შემდეგნაირად განისაზღვროს: მყარ კორსეტს უპირატესობა ენიჭება იმ შემთხვევებში, როდესაც გამრუდების სტრუქტურული კომპოენენტი ჭარბობს ნეირო-კუნთოვან განმსაზღვრელს და პირიქით უფრო მოქნილი მრუდის შემთვევაში ინიშნება დინამიური კორსეტი.

ამა თუ იმ კორსეტის დანიშვნის ჩვენება ეფუძნება სამ ფაქტორს – ასაკი, რისერის ინდექსი და გამრუდების კუთხე.

კორსეტის მოქმედების ფოკუსია:

– ხერხემლის ბალანსის ნორმალიზაცია, როგორც საგიტალურ, ისე კორონარულ სიბრტყეში,

– ხერხემლის მაქსიმალური დეროტაცია

– გამრუდების კუთხის მაქსიმალურად გახსნა

სხვადასხვა კვლევების მიხედვით გამრუდების კორექცია CMP კორსეტით მკურნალობისას მიიღწევა საშუალოდ 63%, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება სხვა ტიპის მყარი კორსეტების შესაბამის მაჩვენებელს (48%).

 

ტრადიციულად, ხერხემლის ორთეზის დანიშვნისას სასურველ  შედეგად მიიჩნეოდა ხერხემლის გამრუდების სტაბილიზაცია, თუმცა ამ სფეროში ბოლოდროინდელი მიღწევები მნიშვნელოვნად ცვლის წარმოდგენას ხერხემლის ორთეზირების შესაძლო შედეგებზე.
ეფუძნება, რა შენო (Cheneau) კორსეტის ორიგინალურ დიზაინს, CMP მყარი კორსეტი დამატებით იყენებს ექიმ კოილარდის (Coillard) ინოვაციურ, ხერხემლის გამრუდების გაცილებით უფრო დეტალიზებულ კლასიფიკაციასა და, ასევე, მაკორექტირებელი მოძრაობების მეთოდს (Corrective Movement Principle), რითაც ბევრად ეფექტურს ხდის კორსეტით მკურნალობას.